First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Advertisements
Featured post

Phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên qua giảng dạy môn triết học Mác- Lê Nin tại trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội : Đề tài NCKH.QN.02.01

Nêu nên vai trò của giáo dục triết học trong quá trình phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên Đề tài phân tích cơ sở lí luận thực tiễn của yêu cầu phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên trong quá trình đào tạo ở bậc đại học nói chung ở trường ĐHNN nói riêng và đặc biệt là trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước Đề xuất một số phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm phát triển năng lực tư duy khoa học cho sinh viên qua giảng dạy môn triết học Mac-Lênin ở trường ĐHNN trong giai đoạn hiện nay

 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19716

Các biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trườngĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –

Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dạy học theo học chế tín chỉ, sự thúc đẩy sinh viên có ý chí tự học và yêu cầu quản lý tự học theo học chếtín chỉ đối với sinh viên. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học vàcông tác quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường đại học Khoa họcxã hội và Nhân văn. Đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạtđộng tự học của sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ ởtrường ĐHKHXH&NV: nâng cao nhận thức, bồi dưỡng động cơ đúng đắnvà ý chí tự học cho sinh viên; tăng cường giúp đỡ sinh viên xây dựng kế hoạch tự học bám sát vào sự đổi mới quy trình đào tạo theo học chế tínchỉ; chỉ đạo giáo viên làm tốt việc hướng dẫn sinh viên phương pháp/nộidung tự học theo học chế tín chỉ; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giáthúc đẩy hoạt động tự học của sinh viên để thực hiện đào tạo theo học chếtín chỉ …

 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15769

Pháp luật về hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản ở Việt Nam

Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và điều chỉnh pháp luật về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, từ đó đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của pháp luật hiện hành về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, luận văn đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5566

 

Thống nhất pháp luật về đăng ký bất động sản ở Việt Nam

Trình bày cơ sở lý luận, các tiền đề về kinh tế xã hội (KTXH) cho việc thống nhất pháp luật về đăng ký bất động sản (ĐKBĐS) của Việt Nam trong điều kiện duy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Phân tích, đánh giá pháp luật về ĐKBĐS tại Việt Nam qua các thời kỳ cũng như nêu lên thực trạng về tính thống nhất của pháp luật về ĐKBĐS hiện hành. So sánh pháp luật và thực trạng hoạt động ĐKBĐS của một số quốc gia có điều kiện KTXH gần gũi với Việt Nam, qua đó rút ra những kinh nghiệm bổ ích. Kiến nghị một số phương hướng và giải pháp như: cần ban hành một đạo luật chung điều chỉnh tổng thể, đồng bộ, thống nhất công tác ĐKBĐS theo một tiêu chí duy nhất là thẩm quyền theo địa hạt; tách bạch hoạt động ĐKBĐS với hoạt động quản lý về mặt hiện trạng, kỹ thuật của BĐS, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa những cơ quan thực hiện chức năng này; hình thành một hệ thống hồ sơ pháp lý thống nhất và duy nhất đối với mọi loại BĐS do một cơ quan quản lý để đáp ứng yêu cầu và phát triển của thị trường BĐS; hạn chế sự can thiệp của các cơ quan hành chính vào thủ tục xác lập quyền dân sự về BĐS của người dân nhằm thống nhất pháp luật về ĐKBĐS tại Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15399

Blog tại WordPress.com.

Up ↑