First blog post

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Advertisements
Featured post

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Hà Giang
Other Titles: Management of construction investment funds from the state budget in the province of Ha Giang
Authors: Bùi, Mạnh Tuyên
Keywords: Quản lý vốn;Xây dựng cơ bản;Ngân sách nhà nước;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 120 tr.
Abstract: – Mục đích: Đánh giá, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Làm rõ những kết quả, những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang. – Nhiệm vụ: + Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN. + Phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu. + Đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Hà Giang gắn với bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đang đặt ra.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10671

Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sách

Title: Thực trạng phát triển khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội và hàm ý chính sách
Other Titles: Actual situation of the development in Thang Long Industrial Park Hanoi and policy implication
Authors: Phạm, Thị Trang
Keywords: Khu công nghiệp;Chính sách phát triển;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 103 tr.
Abstract: – Luận văn góp phần hệ thống hóa và làm rõ hơn vấn đề lý luận cơ bản về nội dung của phát triển KCN. – Từ vấn đề lý luận cơ bản về nội dung phát triển KCN, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2008 đến năm 2013. – Đề xuất một số giải pháp để phát triển KCN Bắc Thăng Long dựa trên xu hướng phát triển kinh tế chung của Việt Nam và từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách phát triển cho các KCN khác trên cả nước
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10644

Chống thất thu thuế giá trị gia tăng trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Title: Chống thất thu thuế giá trị gia tăng trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Other Titles: handling against tax losses on the code of import and export goods in Ha Giang Customs Department
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý thuế;Thuế giá trị gia tăng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 104 tr.
Abstract: Trên cơ sở xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, luận văn đạt được các kết quả cơ bản sau: Một là, Hệ thống hoá và góp phần bổ sung làm sáng tỏ những khái quát lí luận về hoạt động quản lý chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan. Hai là, nghiên cứu thực trạng công tác chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Hà Giang, đánh giá nêu lên một số nhân tố ảnh hưởng, hạn chế và nguyên nhân trong công tác chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu. Ba là, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp đặc trưng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Hà Giang.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10854

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang

Title: Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang
Other Titles: FINISHING MECHANISM FOR CHECKING THE FOLLOWING INFORMATION FOR IMPORTED GOODS IN CUSTOMS DEPARTMENT HA GIANG PROVINCE
Authors: Nguyễn, Thành Biên
Keywords: Quản lý kinh tế;Hải quan;Hàng hóa nhập khẩu;Kiểm tra sau thông quan;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 80 tr.
Abstract: Trên cơ sở những lý luận cơ bản và phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế kiểm tra sau thông quan giai đoạn 2012 – 2014 tại Hà Giang, luận văn đã nêu một số định hướng và đề xuất các giải pháp thể gắn với điều kiện đặc thù của tỉnh Hà Giang, nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan từ nay đến năm 2020 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, cũng như đưa ra một số các kiến nghị với các cấp quản lý nhà nước về công tác kiểm tra sau thông quan. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ trước đến nay chưa có đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này. Do vậy, những đóng góp của luận văn sẽ có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10850

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Title: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Other Titles: DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN HA GIANG PROVINCE
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Quản lý kinh tế;Doanh nghiệp nhỏ;Doanh nghiệp vừa;Hà Giang
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 116 tr.
Abstract: – Đề tài nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn sẽ đóng góp vào sự phát triển của DNNVV dưới góc độ quản lý kinh tế trong thời gian tới đối với tỉnh Hà Giang. – Đổi mới về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, toàn thể, tổ chức xã hội đến mọi người dân về vị trí, vai trò của phát triển DNNVV trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. – Hệ thống hóa những lý luận chung về phát triển DNNVV – Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển DNNVV dưới góc độ quản lý trên địa bàn tỉnh về những tồn tại, hạn chế và làm rõ những nguyên nhân chủ yếu.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10859

Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang

Title: Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang
Other Titles: Developing these types of cooperatives in the provinces of Ha Giang
Authors: Chu, Hoàng Hiệp
Keywords: Hợp tác xã;Quản lý kinh tế;Kinh tế hợp tác xã;Kinh tế hợp tác xã
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 120 tr.
Abstract: Hà Giang; và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hình Hợp tác xa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tính đến năm 2010 toàn tỉnh có 639 HTX được chuyển đổi và thành lập mới, tốc độ tăng trưởng 109 %, tương đương 321 HTX so với năm 2006, đến năm 2013 số lượng HTX đã đạt con số 740 tăng 5,2% với năm 2010. Số hợp tác xã thành lập mới giai đoạn từ 2006-2013, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và tập trung chủ yếu ở các khu vực thị trấn, nơi tập trung khu dân cư và ở một số nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, tiềm năng và thế mạnh để phát triển. Về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu so với yêu cầu nhiệm vụ quản lý của HTX. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, Loại hình HTX Giao thông vận tải có doanh thu và lợi nhuận bình quân cao nhất, tiếp đến là nhóm HTX hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN; Xây dựng; Thương mại tổng hợp, nhóm loại hình HTX Nông nghiệp có doanh thu và lợi nhuận thấp nhất. Kết quả nghiên cứu Đề tài đã đưa ra được một số nhận định về sự phát triển các loại hình Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang đó là Thứ nhất, tốc độ phát triển nhanh về số lượng HTX Thứ hai, các HTX trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số hiệu quả nhất định trong sản xuất kinh doanh được thể hiện qua các tiêu chí doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và nguồn vốn. Thứ ba, các HTX đã làm tốt một số dịch vụ có hiệu quả đối với nông nghiệp, nông thôn và nhu cầu của xã viên: Thứ tư, Hiệu quả rõ nét nhất về mặt xã hội là tạo công ăn việc làm cho xã viên và người lao động. Điều này được thể hiện ở tổng số xã viên, số lao độnglà xã viên HTX. Đề tài đã đánh giá một số hạn chế trong phát triển các loại hình HTX ở tỉnh Hà Giang đó là: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành trong các HTX còn yếu ; Nhiều HTX tổ chức và hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các qui định của Luật HTX; Nhiều HTX nông nghiệp chuyển đổi còn hình thức, chưa đảm bảo đầy đủ yêu cầu của Luật HTX; Các HTX trên địa bàn tỉnh chưa có bước đột phá trong việc cải tiến kỹ thuật, chất lượng hoạt động còn thấp, còn khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Từ thực trang phát triển các loại hình HTX trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006-2013 với mục tiêu Nâng cao hiệu quả hoạt động của các các loại hình HTX nhằm góp phần vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Giang dần hợp lý hơn trong thời kỳ 2015- 2020. Phát triển có chọn lọc về loại hình HTX để tạo tiềm lực có thế và lực phát triển trong giai đoạn 2015 – 2020. Đề tài đã đưa ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu sau: + Giải pháp về Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh +Nhóm giải pháp phát triển các loại hình HTX phân theo lĩnh vực kinh tế và địa bàn hoạt động + Nhóm giải pháp đột phá + Nhóm giải pháp khác
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10869

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam

Title: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam
Other Titles: Improving Quality Management System ISO 9001: 2008 of Shengli International Producing and Trading Limited Company
Authors: Mạc, Thị Kim Thoa
Keywords: Quản lý chất lượng;Hệ thống quản lý chất lượng;ISO;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 90 tr.
Abstract: Về mặt lý luận: luận văn đã hệ thống hóa một số vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Về mặt thực tiễn: luận văn đã phân tích đánh giá khách quan về kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam, Từ những hạn chế và nguyên nhân, luận văn đưa ra những giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10663

Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

Title: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang
Other Titles: 97 tr.
Authors: Trần, Thị Thanh Hà
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý đất đai
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 97 tr.
Abstract: Trên cơ sở xác định mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, luận văn đạt được các kết quả cơ bản sau: Một là, Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý đất đai. Hai là, Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang từ 2010 – 2014. Ba là, Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10626

Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Ninh Giang tỉnh Hải Dương
Other Titles: Enhance the competitiveness of the Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam-Branch Ninh Giang District, Hai Duong Province
Authors: Lê, Hồng Phúc
Keywords: Quản lý kinh tế;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQG
Citation: 91 tr.
Abstract: – Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM – Trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang, học viên đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10620

Blog tại WordPress.com.

Up ↑